Vedtægter

Vedtægter for DMF

Her kan du hente vedtægterne

1. Navn og hjemsted

§ 1

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens hjemsted er Århus.

2. Formål

§ 2, stk. 1

At samle alle mejerister procesteknologer med mejeri som speciale/mejeritekniker, procesoperatører, mejerioperatører, elever samt øvrige mejeripersonale der arbejder på mejerier, mejeriselskaber og beslægtede virksomheder, hvor DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING har overenskomst eller tiltrædelsesaftale og i samarbejde med SERVICEFORBUNDET at virke for de bedst mulige organisations-, arbejds-, løn-, miljømæssige og sociale forhold.

stk. 2

At optage mejerielever og arbejde på, at alle efter uddannelsen bliver beskæftiget ved faget.

stk. 3

At samarbejde med andre organisationer om fælles interesser og mål, herunder uddannelse, efteruddannelse og kursus virksomhed.

stk. 4

At arbejde for oprettelse af klubber på de enkelte driftssteder eller driftsområder.

3. Medlemskontingent

§ 3, stk. 1

Kontingentet til DMF fastsættes af delegeretmødet, men landsbestyrelsen er berettiget til at foretage fornøden forhøjelse eller nedsættelse.

stk. 2

I tilfælde af langvarig sygdom kan landsbestyrelsen efter ansøgning indrømme nedsættelse af medlemmets kontingent.

stk. 3

Kontingentindbetalingen finder sted som administrativ foranstaltning gennem Funktionærforbundets kontingentafdeling. Undladelse heraf har tab af medlemsret og sletning til følge. Sletning sker efter skriftligt varsel til medlemmet.

4. Optagelse

§ 4, stk. 1

Ingen kan optages som medlem inden det fyldte 18. år eller efter det fyldte 65. år bortset fra overflytning fra anden statsanerkendt arbejdsløshedskasse, jfr. gældende overflytningsregler.

stk. 2

Indmeldelse i DMF og forbund sker gennem den stedlige afd. eller ved henvendelse hos DMF´s hovedkontor. Som medlem optages mejerister, procesteknologer med mejeri som speciale/mejeritekniker, procesoperatører, mejerioperatører, elever samt øvrigt mejeripersonale.

5. Medlemmerne

§ 5, stk. 1

Medlemmerne er forpligtet til at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende vedtægtsbestemmelser. Ukendskab til vedtægten skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse af rettigheder eller fritagelse for forpligtelse overfor Serviceforbundet, DMF og DMF´s afdelinger.

stk. 2

Intet medlem må under blokade og arbejdsstridigheder etableret og/eller godkendt af DMF og Serviceforbundets forretningsudvalg tage arbejde på en arbejdsplads som på lovlig måde er blokeret af en organisation.

stk. 3

Serviceforbundet  yder konfliktunderstøttelse i henhold til Serviceforbundets vedtægter herom.

stk. 4

Når et medlem skifter arbejdsplads eller skifter adresse, skal medlemmet straks meddele DMF herom.

stk. 5

Det er medlemmets pligt selv at kontrollere, om medlemskontingentet indbetales rettidig.

stk. 6

Medlemmer der påbegynder arbejde inden for en anden arbejdsløshedskasses faglige område, herunder selvstændig virksomhed, kan overflyttes til den anden arbejdsløshedskasse.

stk. 7

Udmeldelse/overflytning skal for at have gyldighed skriftlig meddeles DMF. Skyldig kontingent skal betales til udgangen af den måned, hvori udmeldelsen er begæret.

stk. 8

Det er ethvert medlems pligt at respektere de til enhver tid gældende overenskomstmæssige bestemmelser.

stk. 9

Tillidsrepræsentanterne skal fungere som lønmodtager. Hvor der ingen tillidsrepræsentant er, kan medlemmerne vælge en kontaktperson eller landssammenslutningen udpege en.

stk. 10

Ved overgang til pensionistmedlem mister man stemmeretten i enhver af DMF´s afstemninger.

stk. 11

Ved deltagelse i møde indkaldt af hovedkontoret ydes tabt arbejdsfortjeneste som bestemt på delegeretmødet.

6. Afdelingerne

§ 6, stk. 1

Organisationsområdet inddeles af landssammenslutningens bestyrelse efter samråd med de lokale afdelinger. Mindre afdelinger nedlægges efter behov under hensyn til medlemstal og geografiske forhold.

stk. 2

Arbejdspladsen er afgørende for, hvilken afd. medlemmet tilhører. Medlemmerne kan søge dispensation herfra i de berørte afd. Kan enighed ikke opnås, skal medlemmet respektere ovenstående.

stk. 3

Kontingent til KLUB og AFD. fastsættes af de kompetente forsamlinger. Og alle er automatisk medlem.

stk. 4

Hvis en afdeling nedlægges, skal det godkendes af landsbestyrelsen og midlerne overføres til landssammenslutningen. Ved sammenslutning af afdelinger overføres midlerne til den fremtidige afdeling.

stk. 5

Afd. kan ikke iværksætte strejker eller blokader inden godkendelse af DMF – Serviceforbundets forretningsudvalg.

stk. 6

Afd. skriver selv deres vedtægter, som ikke må være i strid med DFF’s og DMF’s vedtægter, ellers er de ugyldige.

stk. 7

Hver afdeling fører selvstændigt regnskab. Et eksemplar af regnskabet skal tilstilles landssammenslutningen. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

7. Delegeretmøderne

§7, stk. 1

Danske Mejeristers Fagforenings øverste myndighed er delegeretmødet.

stk. 2

Ordinært delegeretmøde afholdes hver 4. år. Indkaldelsen med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 måneders skriftelig varsel, således at det ordinære delegeretmøde kan afholdes i tilknytning til Dansk Funktionærforbunds ordinære kongres. 

stk. 3

Danske Mejeristers Fagforening kan, når den finder det formålstjenligt, lade ekstraordinært  delegeretmøde afholde. Ekstraordinært delegeretmøde skal indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel med angivelse af de dagsordenspunkter, der skal behandles.

stk. 4

Et antal medlemmer, der udgør mindst 25 % af det samlede medlemstal pr. sidste 31. december, kan gennem deres respektive afdeling forlange et ekstraordinært delegeretmøde afholdt.

Ekstraordinært delegeretmøde skal indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel med angivelse af de dagsordenspunkter, der skal behandles.

stk. 5

Mødeberettigede på delegeretmødet er:

a. Fra hver afdeling 1 delegeret for hver 40 påbegyndte medlemmer af afdelingen bestemt efter medlemstallet pr. sidste 31. december.

b. Landsbestyrelsens medlemmer.

c. Den valgte revisor.

d. Medlemmerne af den siddende bestyrelse af  Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond.

stk. 6

Stemmeberettigede på delegeretmødet er:

a. De i henhold til § 7, stk. 5, litra a valgte delegerede.

b. Den valgte revisor, der dog ikke kan stemme ved godkendelse af    regnskabet.

c. Landsbestyrelsens medlemmer, der dog ikke kan stemme ved    godkendelse af Landsbestyrelsens beretning og regnskab.

stk. 7

Delegeretmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af landsbestyrelsen.

stk. 8

På det ordinære delegeretmøde behandles følgende punktér:

a. Landsbestyrelsen aflægger beretning om Danske Mejeristers Fagforening siden sidste ordinære delegeretmøde til godkendelse.  

b. Landsbestyrelsen fremlægger regnskabet for den forgangne periode siden sidste delegeretmøde til godkendelse.   

c. Bestyrelsen for Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond aflægger  beretning og redegør for regnskabet siden sidste   ordinære delegeretmøde.

d. Der vælges ny Landsbestyrelse i overensstemmelse med vedtægternes § 8. stk. 1, som godkendes af delegeretmødet.

e. Der vælges landsformand i overensstemmelse med vedtægternes § 8.   

f. Der vælges revisor i overensstemmelse med vedtægternes §9, stk. 2.

g. Der vælges en ny bestyrelse til Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond i overensstemmelse med den til enhver tid gældende fundats for Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond.   

h. De delegeredes diæter fastsættes. Rejseudgifter andrager 2. klasse med tog, bus eller skib, eller efter statens takster pr. bil.

stk. 9

Enhver afdeling har ret til at stille forslag til delegeretmødet.

Forslag, der ønskes sat til afstemning på delegeretmødet, skal udfærdiges skriftlig, og skal være kommet frem til Danske Mejeristers Fagforenings hovedkontor senest 2 måneder før delegeretmødet (og så tidligt, at offentliggørelse i Fagbladet kan nås inden delegeretmødets afholdelse).

Landsbestyrelsen foranlediger, at forslaget offentliggøres i Fagbladet senest én måned før delegeretmødets afholdelse.

Såfremt offentliggørelse i Fagbladet ikke er muligt inden før månedsfristen, foranlediger landsbestyrelsen at forslagene udsendes til afdelingerne senest én måned før delegeretmødets afholdelse.

stk. 10

Delegeretmødet er beslutningsdygtig ved det mødte antal repræsentanter.

stk. 11

Ethvert spørgsmål, der sættes til afstemning, afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Ved valg af personer kræves det dog, at en person, for at blive valgt, skal have over 50 % af de afgivne stemmer, hvor blanke stemmesedler ikke tæller med.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt 10 delegerede forlanger det.

Ved valg af personer skal afstemningen altid være skriftlig.

8. DMF’s bestyrelse og forretningsudvalg

§ 8, stk. 1

På delegeretmødet vælges en ledelse bestående af landsformand og afdelingsformænd, der udgør DMF’s ledelse mellem ordinære delegeretmøder.

En gang årligt indkaldes bestyrelserne og valgte tillidsfolk fra hver afdeling til en almindelig drøftelse og orientering af faglige spørgsmål.

I år med ordinære delegeretmøder bortfalder ovennævnte møder.

stk. 2

Til DMF’s landsbestyrelse kan kun vælges afdelingsformænd med mindst et års medlemskab, og som arbejder indenfor organisationsområdet.

Når et bestyrelsesmedlem ikke opfylder ovenstående må medlemmet udtræde og suppleanter indkaldes, i sygdomstilfælde dog kun midlertidig.

Bliver et LB medlem arbejdsløs, kan man maksimalt bestride posten i op til et halvt år.

stk. 3

DMF’s ledelse består af en formand og afdelingsformændene, heraf hovedkasserer og redaktør, såfremt formanden ikke kan påtage sig disse hverv. Hvis formanden har haft forfald eller fratræder indenfor en valgperiode, vil næstformanden fungere som formand indtil næste ordinære delegeretmøde. DMF’s landsbestyrelse der selv fastsætter sin forretningsorden, samles mindst 3 gange årlig til ordinær møde.

Hvis forretningsudvalget eller et flertal af DMF’s landsbestyrelse forlanger det, indkaldes der ekstra ordinære LB-møder.  DMF´s landsbestyrelse vælger selv næstformand samt et forretningsudvalg på 3 medlemmer, hvor formand og næstformand har sæde.

Forretningsudvalget mødes efter behov, dog mindst 6 gange årlig.

Det er forretningsudvalget, der leder DMF mellem DMF’s landsbestyrelsesmøder  med ansvar over for dette.

stk. 4

DMF’s valgte, fastlønnede tillidsmænd skal have samme løn og pension som Serviceforbundets valgte sekretærer, og afgår senest ved udgangen af den måned, pågældende når almindelig pensionsalder.

stk. 5

For deltagelse i Serviceforbundets kongres deltager DMF efter forholdstallene 1 for hver påbegyndt 125 medlemmer, fordelt over DMF´s afdelinger.

stk. 6

Formanden repræsenterer DMF ud- og indadtil samt fører korrespondancen og indkalder til delegeret- og bestyrelsesmøder.

stk. 7

Som samarbejds- og afstemningsregler gælder de af LO til enhver tid vedtagne bestemmelser.

stk. 8

Formand, næstformand og to valgte personer, der vælges på Als-mødet fører lønforhandlingerne med arbejdsgiverne. Ingen afdeling kan have 2 repræsentanter med i forhandlingsudvalget.                  Undtagelse er lønforhandlinger af særoverenskomster, hvor det er repræsentanter fra arbejdspladsen, der sammen med formanden forhandler.

stk. 9

En lønoverenskomst skal - forinden den får gyldighed - godkendes i Serviceforbundet ’s forretningsudvalg. DMF’s landsbestyrelse skal udsende forslag til ny overenskomst til afstemning blandt medlemmerne.

stk. 10

Landssammenslutningens administrationsbidrag fastsættes efter bestemmelser af DMF’s landsbestyrelse.

DMF’s landsbestyrelsesmedlemmer får arbejdstab og diæter som bestemt på delegeretmøde.

9. Økonomiske midler

§ 9 stk. 1

Landssammenslutningens formue skal deponeres i anerkendte pengeinstitutter, i stats- eller anerkendte pengeinstitutter, i stats- eller kreditforeningsobligationer eller i fast ejendom ( herunder grundarealer). 20% af formuen må investeres i godkendte investeringsforeninger.

Ved køb eller salg af fast ejendom etc. disponerer landsbestyrelsen eller de, som denne på sine vegne måtte befuldmægtige,på landssammenslutnings vegne i enhver henseende.

Hovedkassereren er ansvarlig for betroede midler dog i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem.

stk. 2

DMF’s regnskaber revideres af statsautoriserede revisorer samt - for så vidt angår DMF’s udgift bilag - et på de ordinære delegeretmøder valgt medlem, der ikke må have sæde i landsbestyrelsen.

Ved regnskabsårets slutning udsender kassereren årsregnskabet revideret af revisorerne og anerkendt af DMF’s landsbestyrelse til samtlige afdelinger.

Regnskabet fremlægges på førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

10. Udmeldelse-opløsning

§ 10, stk. 1

DMF kan udtræde af Serviceforbundet efter de regler som Serviceforbundet til enhver tid måtte beslutte.

DMF kan ved udtræden af forbundet ifølge opsigelse som anført ikke gøre krav på nogen del af forbundets, aktiveringsfonden eller konfliktfondens midler.

stk. 2

En afdeling kan ved udtræden af DMF og Serviceforbundet ifølge opsigelsen som anført ikke gøre krav på nogen del af DMF - Serviceforbundets  – aktiveringsfonden eller konfliktfondens midler.

stk. 3

DMF kan kun opløses når 3/4 af de stemmeberettigede på et delegeretmøde stemmer for, og med mindst samme majoritet ved en urafstemning blandt medlemmerne. Da tilfalder alle midler og ejendomme Serviceforbundet.

Rimelig del af formuen overføres til DMF´s Feriefond

11. TVISTIGHEDER.

§ 11, stk. 1

Ethvert mellemværende mellem DMF og dets medlemmer - herunder eksklusion af medlemmer - afgøres af DMF’s landsbestyrelse.

DMF’s landsbestyrelse og medlemmerne kan appellere sagen til det første ordinære delegeretmøde, hvis beslutning da er endelig og afgørende.

Kriminalsager er dog undtaget fra denne §.

I valgperioden er landsbestyrelsens fortolkning af love og vedtægter eneafgørende.          

12. IKRAFT TRÆDELSE  

§ 12 stk. 1

Denne vedtægt træder i kraft den 4. oktober 2013 for så vidt de pågældende bestemmelser ikke allerede er gældende, og alle tidligere vedtagne vedtægter annulleres samtidig.

Således vedtaget på ordinær delegeretmøde den 4. oktober 2013.

Del på Facebook